دستگاه حضور و غیاب باشگاهی چیست؟

دستگاه حضور و غیاب باشگاهی دستگاهی است که قابلیت اتصال به نرم افزارهای مدیریت باشگاه و ارسال تردد مشترکین باشگاه به نرم افزار را دارا می باشد.

چهارشنبه 24 مرداد 1397
بؤلوملر :