بهترین دستگاه حضور و غیاب مدارس چیست؟

دستگاه حضور و غیاب مدارس می بایست از سرعت بسیار بالا در ثبت تردد و همچنین بدنه مقاوم برخوردار باشد. ارتباط از طریق شبکه اهمیت بسیار زیادی دارد.

چهارشنبه 24 مرداد 1397
بؤلوملر :