بهترین دستگاه حضور و غیاب پرسنل چیست؟

دستگاه حضور و غیاب پرسنل می بایست به درستی تمامی تردد های پرسنل شامل ورود، خروج، مرخصی و ماموریت را ثبت نموده و به نرم افزار حضور و غیاب منتقل نماید.

چهارشنبه 24 مرداد 1397
بؤلوملر :